Strategický zámer

Politika integrovaného systému manažérstva

Strategickým zámerom firmy GULÁZSI s.r.o. je poskytovať služby v oblasti zberu a odvozu odpadu a realizovať zemné práce podľa požiadaviek zákazníkov, v dohodnutých termínoch, v súlade s platnými právnymi predpismi a za podmienok maximálnej ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika kvality

Vedenie spoločnosti GULÁZSI s.r.o. sa zaväzuje:

 • k trvalému zlepšovaniu systému manažérstva kvality založenom na procesnom prístupe
 • k splneniu požiadaviek zainteresovaných strán
 • k dôslednému preskúmaniu požiadaviek zákazníkov, zisťovaním ich spokojnosti a reakciou na ich námety a odporúčania na zlepšovanie
 • k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov, podporou ich kvalifikačného rastu a motiváciou ku kvalitnému plneniu pracovných úloh
 • k postupnému obnovovaniu a dopĺňaniu techniky, k modernizácii pracovných zariadení a k zavádzaniu nových metód a technológií a poznatkov do činností 

Environmentálna politika

Vedenie spoločnosti GULÁZSI s.r.o. sa zaväzuje:

 • k trvalému zlepšovaniu systému environmentálneho manažérstva
 • k splneniu požiadaviek zainteresovaných strán
 • prevenciou zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia
 • dodržiavať príslušné environmentálne právne a iné požiadavky, komunikovať s verejnosťou a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby ŽP
 • používať najmodernejšiu techniku a technologické zariadenia, ekologicky vhodné technológie a pracovné postupy
 • viesť dodávateľom k dodržiavaniu zásad ochrany životného prostredia
 • sústavne minimalizovať environmentálne vplyvy a znižovať tvorbu odpadov vznikajúcich pri prevádzke firmy, podporovať efektívne využívanie energií

Politika BOZP

Vedenie spoločnosti GULÁZSI s.r.o. sa zaväzuje:

 • k poskytnutiu bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodenia zdravia
 • k splneniu právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek súvisiacich s BOZP
 • k maximálnej eliminácii nebezpečenstiev a znižovanie rizík BOZP 
 • k trvalému zlepšovaniu systému manažérstva BOZP 
 • na konzultácie a spoluúčasť pracovníkov v súvislosti s BOZP 
 • dosiahnuť maximálnu prevádzkovú bezpečnosť vozidiel, strojov a technických zariadení

Úlohou vedenia je zabezpečiť osobným príkladom, systematickým vedením, dobrou informovanosťou účasť všetkých pracovníkov na politike integrovaných systémov manažérstva.

Zabezpečenie kvality, environmentálnych požiadaviek a bezpečnosti práce a ich trvalé zlepšovanie je základnou povinnosťou každého pracovníka spoločnosti.

Všetci pracovníci spoločnosti sú povinní riadiť sa deklarovanými  princípmi a v plnom rozsahu ich rešpektovať.