Povolenia a certifikáty

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

  • Zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona
  • Činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona
  • Činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona
  • Činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona
  • Činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu tovaru podľa § 98 ods. 4 zákona

Okresný úrad Dunajská Streda odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane ich prepravy na území okresu Dunajská Streda

18 01 03 odpady ktorého zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle zákona § 39a ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov udeľuje registračné číslo prevádzkovateľovi GULÁZSI s.r.o. na činnosť

Zber a preprava vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 - čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 - kuchynské odpady a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) 1069/2009 a zapísanie uvedenej činnosti do príslušného zoznamu schválených a registrovaných prevádzkarní na živočíšne vedľajšie produkty    

Okresný úrad Dunajská Streda odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal v zmysle § 98 ods. 5) a 6) zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch registráciu na základe písomného oznámenia GULÁZSI s.r.o. o vykonanie registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch

Činnosť, ktorá je predmetom registrácie:
  • Zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona
  • Činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona
  • Činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona
  • Činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona
  • Činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu tovaru podľa § 98 ods. 4 zákona

Certifikát EN ISO 14001:2015 v odbore zber a odvoz odpadu, zemné práce

Zaviedla a uplatňuje sa systém environmentálneho manažérstva vyhovujúci požiadavkám obsiahnutých v norme EN ISO 14001:2015 

Certifikát EN ISO 45001:2018 v odbore zber a odvoz odpadu, zemné práce

Zaviedla a uplatňuje sa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsiahnutých v norme EN ISO 45001:2018

Certifikát EN ISO 9001:2015 v odbore zber a odvoz odpadu, zemné práce

Zaviedla a uplatňuje sa systém manažérstva kvality vyhovujúci požiadavkám obsiahnutých v norme EN ISO 9001:2015